เทศบาลเมืองลำพูน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชน 5 ชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน

ภายในงาน มีการนำเสนอแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5 ชุมชน  โดย ตัวแทนทีมวิจัยแต่ละชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนจามเทวี , ชุมชนพระคงฤาษี , ชุมชนไก่แก้ว , ชุมชนประตูลี้ และ ชุมชนมหาวัน  เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของแต่ละชุมชน มาปรับใช้แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  รวมถึง การบรรยายสรุป การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงปฏิบัติการ โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และอาจารย์พงษเทพ  มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  จัดขึ้น ณ วัดมหาวัน

******************************************