เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.มวกเหล็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ‘ลำพูนโมเดล’

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะ ‘ลำพูนโมเดล’ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน
ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยที่หลากหลาย เช่น  การนำเศษขยะเปียก เศษอาหาร จากครัวเรือน สถานศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ควบคู่กับกิจกรรมเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และการรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งผลให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการรณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชน คัดแยกขยะบนพื้นฐานหลัก 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) สิ่งสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความยั่งยืน

…………………………………………………………………………………