เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานเจดีย์ธาตุ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยพนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานเจดีย์ธาตุ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ซึ่งเริ่มเดินขบวนแห่จากวัดช้างสี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  จากนั้นพระเทพรัตนนายก
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก

ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย  และพระสงฆ์เหล่านั้นยังเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และพระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

………………………………………………………………………………….