เทศบาลเมืองลำพูน เสริมความรู้สุขภาพผู้พิการ ป้องกันปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และอันตรายจากมลพิษทางอากาศ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องวัณโรค ในโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยมีนายอำนาจ ไชยเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวสุวารี เตือนราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้พิการ รวมถึงผู้ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น งดการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง เผาเพื่อการเกษตร เผาขยะ รวมถึงลดการใช้ยานพาหนะโดยไม่จำเป็น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัว ตลอดจนปลูกต้นไม้สูงรอบบ้าน สามารถช่วยกรองอากาศและผลิตออกซิเจน แต่หากมีอาการผิดปกติหลังสูดดมหมอกควัน เช่น หายใจไม่ออก หรือระคายเคืองแสบตา ควรรีบไปพบแพทย์

ทั้งนี้การจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไร้ซึ่งความเจ็บป่วยได้นั้น ไม่สามารถทำได้เพียงแค่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมาจากการรอบรู้ รู้จัก ป้องกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงมีสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เช่นเดียวกับการป้องกันตัวเองไม่ให้ฝุ่นละอองเล็กๆ มาทำร้ายสุขภาพของเราได้