เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลคุระบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นำโดยนายสาโรจน์ จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน ของเทศบาลตำบลคุระบุรี จำนวน 171 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะมูลฝอย เช่น ธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล  การงดใช้โฟมในการบรรจุอาหาร No foam การรณรงค์ใช้ถุงผ้า ฯลฯ  โดยผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เห็นถึงแนวทางการดำเนินการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่และเสริมสร้างการเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคต  ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ คือการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเเยกขยะจากต้นทาง ส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

…………………………………………………………………………………