เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดีและการจัดการขยะ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาล จำนวน 40 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภา

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดลำพูน เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และสามารถจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

 

…………………………………………………………………………………