ทต.หลวงเหนือ เยี่ยมชมกลไกการป้องกันทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน  นางทานตะวัน
อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการที่ดี การป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีนโยบายปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม และโปร่งใส รวมถึงสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอนาคต

…………………………………………………………………………………