เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการบ้านหลังเรียน (หละอ่อนฮอมแฮงแป๋งเมืองหละปูน)

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบ้านหลังเรียน ภายใต้หัวข้อ ละอ่อนฮอมแฮงแป๋งเมืองหละปูน  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กและเยาวชน ทั้งยัง เปิดโอกาสให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาทางด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูนให้เกิดความสวยงาม  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการวาดภาพ นายพงศ์ประนาฎต  เพ็ชรัตนกูล (ครูช้าง)  ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “พื้นฐานการวาดภาพในแบบต่างๆ”  และการเรียนรู้วิธีการร่างภาพขนาดใหญ่ บนกำแพงเมือง ณ บริเวณริมแม่น้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน

พร้อมกันนี้  นางสาวสุทธินี สุริยกุล  ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน 40 คน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ได้มีประสบการณ์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการวาดภาพต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

*******************************************