การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมตัดแต่งศัลยกรรมต้นไม้ “โครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิด “โครงการ PEA ถนนสวยด้วยมือรุกขกร” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น จัดให้มีกิจกรรมประชารัฐ ร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และระบบไฟฟ้าให้สามารถอยู่กับชุมชนได้อย่างแข็งแรง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านเรือนและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม สำหรับเทศบาลเมืองลำพูน นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น  นายชีวิน  พัฒนคูหะ  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์  รองผู้ว่าการไฟฟ้า ภาค  1  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รวมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น พร้อมรับชมการแสดงชุด Miss safty ที่บอกเล่าเรื่องราวและความสำคัญของการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ให้เจริญเติบโตในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ สร้างความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารให้สวยงาม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลเมืองลำพูนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนระบบไฟฟ้า และสายสื่อสารตามแนวถนนรอบคูเมืองลำพูนด้านในถนนอินทยงยศ  ถนนเจริญราษฎร์ให้เป็นระบบใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีแผนที่จะปรับปรุงรื้อถอนระบบไฟฟ้า และสายสื่อสาร ถนนรอบคูเมืองด้านนอกและถนนมุกดาตามแผนงานอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูนในระยะต่อไป ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

*******************************