เทศบาลเมืองลำพูน จับมือเมืองตูเจียงเยี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ขับเคลื่อนวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งหารือทำความร่วมมือระหว่างเมืองลำพูนและเมืองตูเจียงเยี่ยน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีนายหลี่ กวง ฮุ้ย (Li Guanghui) รองนายกเทศมนตรีเมืองตูเจียงเยี่ยน และคณะผู้บริหารเมืองตูเจียงเยี่ยน ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งคณะผู้บริหารเมืองตูเจียงเยี่ยน ได้เห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองลำพูน ที่มีสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน คือมีลักษณะเป็นเมืองเก่า เป็นเมืองแห่งอารยธรรม โดยเมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงเรื่องแม่น้ำ ระบบชลประทาน ที่เป็นสุดยอดวิศวกรรมสถานอายุ 2,000 กว่าปี และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม รวมถึงยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลัทธิเต๋าในจีน ตลอดจนเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน และได้ส่งหมีแพนด้ามาเป็นทูตสันถวไมตรีกับประเทศไทยด้วย ในส่วนของจังหวัดลำพูน ก็เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 1,300 ปี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในภาคเหนือตอนบน ทั้งสองเมืองจึงเหมาะที่จะเชื่อมสัมพันธ์และความร่วมมือฉันมิตรด้านการท่องเที่ยว การค้า และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญที่สองเมืองจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเกื้อหนุนให้นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเกิดความประทับใจไปมาหาสู่กันเพิ่มมากขึ้น นับเป็นความเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เมืองทั้งสองในอนาคต

………………………………………………………………