เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายอาคม  วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นำโดย นายชาติชาย  โครงไพบูลย์  ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแล โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมให้ข้อมูลพร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้ชี้แนะ พร้อมให้คำแนะนำ รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา

******************************