โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม แอ่วกาดงาย จ่ายกาดหมั้ว ซื้อครัวเกษตร เทศบาลจามเทวี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “แอ่วกาดงาย จ่ายกาดหมั้ว ซื้อครัวเกษตร เทศบาลจามเทวี ครั้งที่ 17”  โดยมี นางสาวสุทธินี  สุริยกุล  ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมลั่นกลองสะบัดชัยเพื่อเป็นปฐมฤกษ์  ร่วมด้วย นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจามเทวี รวมถึง คณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการซื้อการขายในตลาด ซึ่งนักเรียนได้นำผลผลิตทาง   การเกษตรของโรงเรียนและจากที่บ้านมาจำหน่าย เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อ – ขายร่วมกัน ทั้งยัง มีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี

*******************************************************