จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาด ‘วัดพระยืน’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดพระยืน วัดต้นแก้ว และ
วัดจามเทวี เพื่อเป็นการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โดยจิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำความสะอาดวัดพระยืนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิม และยังเป็น 1 ใน 4 ของวัดสี่มุมเมืองของจังหวัดลำพูน เดิมชื่อว่า วัดพฤทธมหาสถาน ส่วนชื่อของวัดพระยืน มาจากองค์พระพุทธรูปยืนเก่าแก่ ที่ตามเอกสารของวัดระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1606-1611 ในสมัยพระเจ้าธรรมมิกราช กษัตริย์องค์ที่ 32 แห่งหริภุญชัย  ซึ่งเจดีย์วัดพระยืน มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์ทั่วๆไปในเมืองไทย เป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกาม อีกหนึ่งสิ่งพิเศษที่ชวนให้สังเกตของเจดีย์วัดพระยืน นั่นก็คือที่บันไดทางขึ้นลานประทักษิณด้านหนึ่ง มีการสร้างรูปปูนปั้นนูนต่ำรูปเสือประดับไว้ ซึ่งในอดีตเล่าสืบกันว่าวัดพระยืนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกู่เสือ” เพราะรอบวัดเป็นป่ารก มีเสือมาเพ่นพ่านอยู่บ่อยครั้ง ช่างจึงปั้นปูนเป็นรูปเสือจารึกประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ ด้วยคุณค่าของศิลปกรรมเก่าแก่ที่มีการอนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งในบริเวณวัดยังเงียบสงบร่มรื่น วัดพระยืนแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดที่หลายคนเดินทางมาศึกษาถึงประวัติและเยี่ยมชมความสวยงามของศิลปกรรมเจดีย์ทรงพุกามกันอย่างมากมาย

………………………………………………………………………………………