ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ระเบียบการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปหรือพระรูปปั้นจำลองของหัววัด/ โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา/ ชมรม ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562