ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562