เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความโปร่งใส และการดูแลผู้สูงอายุ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 2 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 48 คน
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการที่ดีด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ ของเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีนโยบายปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ในการส่วนของการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้พัฒนาระบบจัดการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยพหุลักษณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีการจัดการแบบผสมผสานการแพทย์สามระบบ ได้แก่ การแพทย์ภาคประชาชน การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ภาควิชาชีพ มาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

**************************************