เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562  กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562  โดยมี นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรี      เมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการชุมชน  พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของตุงล้านนา” (การเรียนรู้และการสาธิต การตัดตุงแบบล้านนา)  โดย พระอาจารย์เกรียงศักดิ์  ธารณะ จากวัดช่างฆ้อง และ พระอาจารย์กรวิชญ์  ปิจจะ จากวัดสวนดอก  ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย  ซึ่งจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  เกิดความรู้สึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า  ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

*************************************