เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และผู้สูงอายุ  ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งในการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นางทานตะวัน อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นตัวแทนนำพนักงานเทศบาลกล่าวขอขมาที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ  ในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ต่อคณะผู้บริหาร โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวให้พรแก่พนักงานเทศบาล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานครู ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ 17 ชุมชน พร้อมมอบของดำหัว และร่วมขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ อันเป็นการแสดงถึงการนอบน้อมกตัญญูกตเวทิตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

**********************************