เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงความสำคัญและการก่อกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล

       สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 19 รูป นำโดย  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาลพนักงานครู พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  จากนั้น ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้เข้าแถวบริเวณ  หน้าเสาธง เพื่อรับฟังนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนอ่านสาร  เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 จาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

       นอกจากนี้ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมสภาฯ และได้อาราธนานิมนต์ พระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน จากวัดสวนดอก เป็นองค์บรรยายธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาล ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ด้านการมาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย ได้แก่  นายธวัชชัย  วานม่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางศรีรัตน์  จำปาอิ่ม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่นที่มี   ความวิริยะ อุตสาหะ และพัฒนาศักยภาพภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ จัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน