เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)

เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) การประชุมประชาคมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม และเพื่อให้การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ของเทศบาลเมืองลำพูน มีความสอดคล้องและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  โดย ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  จึงได้เข้าร่วมชี้แจงและหารือกรอบแนวทางในการจัดทำแผน (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ตัวแทนส่วนราชการ และเอกชนได้รับทราบ  จากนั้น นางปิยนันท์  ราชธานี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้นำเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งบรรยากาศประชุมประชาคมในปีนี้ ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

**********************************