เทศบาลเมืองลำพูน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดคูเมือง เนื่องในวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยช่วงบ่ายคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการเก็บกวาด ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณคูเมือง ทั้ง 15 คูเมือง รอบเมืองลำพูน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักเสียสละแก่ส่วนรวม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เมืองลำพูนมีความสะอาดเรียบร้อย และทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนสืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล”  เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล  รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น