เทศบาลเมืองลำพูน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวนกว่า 50 ต้น ณ บริเวณถนนสนามกีฬาจังหวัดลำพูน รวมทั้งปลูกไม้ประดับต้นดาวกระจายสีเหลือง บริเวณรอบคูเมือง ทั้ง 15 คูเมือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม รวมทั้งร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ,  โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  และโครงการเพิ่มสวนหย่อม/ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นโอกาสที่ดีในการที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมประสานพลังความสามัคคี การรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวในการดำเนินการ รวมทั้งร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำคัญ สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อน หย่อนใจ  และออกกำลังกาย