เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีรับน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีรับน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพระราชประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทาน น้ำสรงและเครื่องราชสักการะ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย

โดยเวลา 17.00 น. ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ได้เคลื่อนออกจากบริเวณปั๊มสามทหาร ตามถนนอินทยงยศ เข้าสู่บริเวณด้านทิศเหนือพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยตลอดสองข้างที่ขบวน น้ำสรงพระราชทานเคลื่อนผ่าน  มีคณะฟ้อนเล็บ จำนวนกว่า 1,300 คนร่วมฟ้อนถวายต้อนรับ อย่างงดงามและสมพระเกียรติ

จากนั้น นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ขึ้นประดิษฐาน บนโต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานฝ่ายสงฆ์ นำโดย พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา และมีพิธีเปิดงาน  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลั่นกลองสะบัดชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ตลอดจนประชาชน  ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมแห่ผ้าห่มเวียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย 3 รอบ  แล้วอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ พร้อมรับชมการแสดงสื่อผสม ชุด “พระธาตุเจ้าหริภุญชัย” ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าละโว้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา