เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปลูกผักไร้ดิน”

เทศบาลเมืองลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกผักไร้ดิน โดยร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดินให้กับชุมชนเกษตรกรรมและกลุ่มผู้สนใจภาคครัวเรือน  ทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีกับผู้บริโภค  โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปลูกผักไร้ดิน”  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดย  รศ.ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ , คุณวิเชียร  ผลแสง และคุณสุนัน  เสลสัก จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาและวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมี พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา