เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมร่วมผู้บริหารท้องถิ่นกับการพัฒนา 31 เมืองเก่า เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา สร้างคุณค่าของเมืองเก่าในอนาคต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะผู้แทนเมืองเก่ากลุ่มที่ 1 (10 เมืองเก่า) จัดการประชุมร่วมผู้บริหารเมืองเก่า ที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 31 เมือง ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าภาพ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่แห่งการรวมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า,ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ผู้แทนจากเมืองเก่าต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

บรรยากาศในการประชุม เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานให้กับผู้เข้าร่วมประชุม กับหัวข้อ “บทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับงานอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่า” โดย นางสุกัลยา ปัณฑะจักรรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การบรรยายหัวข้อที่สอง “มุมมองการขับเคลื่อนเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวา”  โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย และ นายภราเดช พยัฆวิเชียร เน้นการสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวา มีวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ การนำเสนอมุมมองความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นเมืองแห่งความสุข

จากนั้นผู้แทนจากเมืองเก่ากลุ่มที่ 1 ได้แก่ เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่าตะกั่วป่าได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “บริหารเมืองเก่าไม่ให้เก่า บทเรียนจากเมืองเก่ากลุ่มที่ 1 ” ในบรรยากาศสบายๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่อนคลายอิริยาบท แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

และการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเมืองเก่า”โดย รศ.ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร กล่าวถึงความรู้ ความสำคัญ ในการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งรูปแบบอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และบริบทต่างๆของพื้นที่ที่เรียกว่าเมืองเก่าและหัวข้อสุดท้ายของการบรรยายคือ “การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองเก่า” โดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย

ปิดท้ายการประชุมด้วยการนำผู้แทนจากเมืองเก่าแต่ละแห่ง นั่งรถรางชมเมืองและวิถีชีวิตบนเส้นทางสายวัฒนธรรมในแบบฉบับลำพูน พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่มีชื่อเสียง  ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่หลงใหลมนต์เสน่ห์เมืองเก่าลำพูน ให้เดินทางมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต  เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ,คุ้มเจ้าราช    สัมพันธวงศ์,คุ้มเจ้ายอดเรือน ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ต่างเพลิดเพลินกับการรับชมความสวยงาม และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนวิธีดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนา ปรับใช้กับพื้นที่เมืองเก่าแต่ละแห่งต่อไป