นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จังหวัดลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร       และคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 ซึ่งมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเครื่องราชสักการะขบวนน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิจาก  8 อำเภอของจังหวัดลำพูน

โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา  ซึ่งประธานฝ่ายฆราวาส นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องราชสักการะบูชาพระบรมธาตุฯ และประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ให้ศีล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวคำบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงน้พระบรมธาตุหริภุญชัย , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน นายสุจินต หลีสกุล อัญเชิญผ้าแพรแดง ขึ้นห่มพระบรมธาตุหริภุญชัย  พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ 8 อำเภอ ขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุตามลำดับ ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว นำโดย  นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมอัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ขึ้นสรงองค์พระธาตุด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้ร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล  จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน