ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตบริเวณถนนรอบเมืองหน้าวัดพระธาตุหริถุญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)