เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้ประกอบการตลาดหนองดอก เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาจากเหตุเพลิงไหม้ในตลาดหนองดอก โดยมีทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ และผู้ประกอบรายอื่นในตลาดหนองดอก เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดทำประกันภัย ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินตามวงเงินที่ได้ทำประกันไว้

อีกทั้งเทศบาลฯ มีการวางแผนเตรียมการซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบและเก็บหลักฐานจนแล้วเสร็จก่อน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอแผนงานในอนาคต เพื่อปรับปรุงตลาดหนองดอกให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย  ตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองเก่าลำพูน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน