เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ

คณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 โดย ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่ เข้าตรวจประเมินเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทดีเลิศ โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนตัวแทนในการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด ให้การต้อนรับและตอบแบบสอบถาม จากนั้นเป็นการนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และเสริมสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง