เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904  เพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานของจิตอาสา อันเป็นการน้อมนำพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาดำเนินงานจิตอาสาให้เหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ซึ่งปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานมีจำนวนสมาชิกมากถึง 4 ล้านคน และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายคลอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรักความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยังเพื่อให้กิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ