เทศบาลเมืองลำพูน อบรมกฎหมายสาธารณสุขควรรู้ ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสินค้าในลานวัดไชยชนึก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการกฎหมายสาธารณสุขควรรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบจำหน่ายอาหารและสินค้าในลานวัดไชยชนึก อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 80 คน  ในหัวข้อกฎหมายสาธารณสุข บทบาทและอำนาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหารและสินค้า รวมไปถึงสิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข โดยมีนางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทำทุกอย่าง และกิจการประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่กิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่  เช่น หาบเร่ แผงลอย สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาดสด รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่างๆ การอบรมให้ความรู้เรื่องดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสินค้าในลานวัดไชยชนึก เขตเทศบาลเมืองลำพูน มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง