เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเดิม พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งมีการนำเสนอการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดย นางปิยนันท์ ราชธานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น  และเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อนำมากำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงต่อไป