การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน