เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป  อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดการอบรม  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้  ในหัวข้อ “ทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  นำโดย นายสาโรจน์  ชัยเพ็ญ  พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ และนางสาวรัชตา  คำเสมานันทน์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ , หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่” วิทยากรโดย นายเลอสรร  เทพช่วย อดีตผู้อำนวยการส่วนคดี และผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 ”วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  นำโดย คุณมนต์ชัย  วสุวัต  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และนางศิริรัตน์ วสุวัต  อนุกรรมการวิจัย ป.ป.ช.  ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16  มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน