เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการออกตรวจประเมิน ร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดแผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562   โดยมีกิจกรรมดังนี้.

  1. ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร ตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวงสาธารณสุข
  2. ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เขียง ช้อนส้อม และมือของ ผู้สัมผัสอาหาร
  3. ออกสำรวจกิจการที่ยังไม่ได้มาแจ้งขอประกอบกิจการ
  4. ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
  5. สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์  053 – 512000  (ในวันและเวลาราชการ)