นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเสวนาเวทีสาธารณะ ความปลอดภัยในการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์

คณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข (กสม.) ร่วมมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะหารือเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ : สิทธิลูกหลานไทยที่ต้องคุ้มครอง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นวิทยากรผู้ร่วมเวทีสาธารณะ และมีนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รวมทั้งมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการลดความสูญเสียในเด็ก จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม 709 ชั้น 7  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ แม้ที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ แต่การคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะอันตรายแก่ชีวิตจากการโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกนั้น ยังไม่ได้รับความสำคัญจากสังคมเท่าที่ควร และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยสำคัญเกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ปกครอง และผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ไม่มีนโยบายที่เข้มงวดกับผู้ปกครองที่ไม่สวมหมวกกันน็อกให้บุตรหลาน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับเด็กที่ไม่สวมหมวกกันน็อก เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมักจะถูกกระแสต่อต้านจากสังคมหากมีการจับเด็กๆ ส่งผลให้แต่ละปีมีเด็กและเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สูงถึง 3,918 คนต่อปี หรือ เฉลี่ย 10 คนต่อวันทั้งนี้หลังจากการร่วมเสวนาเวทีสาธารณะดังกล่าว จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสู่การยกร่างกฎหมายเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ที่กระทบต่อสิทธิเด็กต่อไป