เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมอบรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ระยะที่ 2 : การขับเคลื่อนสู่องค์ความรู้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารจอดรถ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธี

ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 แล้วเสร็จ และในปี พ.ศ. 2562 นี้ สถาบันฯ จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยในระยะที่ 2 เรื่อง“การขับเคลื่อนสู่การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมาทดลองปรับใช้จริงให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาและปลูกฝังองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะทั้งในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการผ่านกระบวนการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อถอดบทเรียนจากการทดลองพัฒนาจริง และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง