เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูน ลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 : การขับเคลื่อนสู่การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครนนทบุรี ,เทศบาลนครปากเกร็ด ,เทศบาลนครอุดรธานี ,เทศบาลเมืองพนัสนิคม,เทศบาลเมืองมาบตาพุด ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,เทศบาลตำบลบางกะดี ,เทศบาลตำบลบางปู ,เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ,เทศบาลตำบลแพรกษา

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธี เป้าหมายของโครงการนี้ คือ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะมาทดลองปรับใช้จริงให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการมีบริการสาธารณะที่ดี มีชีวิตที่ปลอดภัย