เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการจัดประชุมผู้นำชุมชน ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ตลอดจนเป็นการประสานงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน ทำให้เกิดความร่วมมือต่อกัน เป็นการบูรณาร่วมกันอย่างยั่งยืน และช่วยพัฒนาให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน