ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (กองสวัสดิการสังคม)