เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ 3 หัวข้อ ดังนี้.

  1. “ทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
  2.  “ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่”
  3. “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561”

โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16  มิถุนายน 2562 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการป้องกันและจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเมืองลำพูน