เทศบาลเมืองลำพูน จัดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด สร้างค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดบูทนิทรรศการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการประกวดการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์  ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องอาศัยความร่วมมือและรวมพลังจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด