เทศบาลเมืองลำพูนร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้ตรวจติดตามจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในนามของสำนักงาน กพร. ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ที่สำคัญ สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ตามวิธีการ ขั้นตอน ที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการต่างๆ นอกจากนี้ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ยังได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และรับฟังความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงการบริการ  ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา