เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร มีความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะที่ใส่อาหาร รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องมีการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยทำการลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 130 ร้าน

นอกจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหารแล้ว ยังมีการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เขียง ช้อนส้อม และมือของผู้ที่สัมผัสอาหาร อีกทั้งมีการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เรื่องการเลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ตามนโยบายจังหวัดลำพูนที่ว่า “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามนโยบายของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาด