ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว (18-19 ก.ค. 2562)