เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2562 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ การทำเทียนล้านนา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  โดยมี นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ภายในงาน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “สังคม ไม่ทอดทิ้งกัน ให้ตระหนักรักบ้านเกิด” (ครอบครัวสัมพันธ์) และกิจกรรมนันทนาการ ระดมความคิดที่เป็นประโยชน์ สร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  วิทยากรท้องถิ่น นางศิริมาส  พงษ์ขันเงิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน และนางสาวเกษศิรินทร์  วงศ์วิวัฒนา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเหมืองจี้

จากนั้น เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดรถรางนำเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และศึกษาดูงานเรื่องการทำเทียนล้านนา และเทียนประจำวันเกิด  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  ผู้ให้ความรู้โดย นายภิรมย์ วิชัย  วิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองลำพูน ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม (โรงทำเทียน)