เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเมืองเก่า ด้วยทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อ.ธนภณ วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลักในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในโครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการวิจัย คือ การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งใช้วัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชุมชนควบคู่กันไป

หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูน ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำมาต่อยอดและบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาที่ความยั่งยืน บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ ใช้เป็นตัวเชื่อมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จะทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นพลังใน  การขับเคลื่อนชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน