เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนางรัชนี เอมะรุจิ  ประธานกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ

และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงาน เอกสาร การบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ตัวแทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย ตัวแทนชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลและที่ดำเนินการในชุมชนต่างๆ หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกชุมชนอบอุ่น, กิจกรรมชมรม To Be Number One, กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และการสอนทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารขยะของชุมชน และกลุ่มอาชีพทำโคมและทำตุงล้านนา และนั่งรถรางรอบเมืองเยี่ยมชมนวัตกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์) จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลฯ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน