เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก”

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาดให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า วัด โรงเรียน และตลาด  โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการทำพิธี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ซึ่งลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย ในปี 2560 ต่อมาได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศ ในปี 2561 จากการดำเนินโครงการ”ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทำให้จังหวัดลำพูนสามารถรักษาสถานะของการเป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศได้เป็นสมัยที่ 2 ในปี 2562 ทั้งนี้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง  จึงต่อยอดจัดทำโครงการ”คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด รวมทั้งลดปริมาณขยะพลาสติก ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนลำพูนมีความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดอย่างยั่งยืน