เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีทำบุญ “กู่แมว”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล รวมถึง มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญ“กู่แมว” ซึ่งเป็นโบราณสถานประเภทศาสนสถาน ที่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโบราณสถานกูช้าง ตามประกาศของสำนักงานศิลปาการที่ 7 เชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม

นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้ถวายทานศาลาหลังเล็กบริเวณด้านหน้ากู่แมว พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 5 รูป ซึ่งการประกอบพิธีทำบุญดังกล่าว นอกจากเพื่อสร้างความสิริมงคลให้จังหวัดลำพูนแล้ว ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวยังได้รับทราบถึงการมีอยู่ของสถานที่อันศักดิสิทธิ์ภายในบริเวณโบราณสถานกู่ช้าง อันประกอบไปด้วย กู่ช้าง กู่ม้า และกู่แมว ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา และยังช่วย          ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน